Podmínky prodeje

Objekt

Níže uvedené všeobecné podmínky prodeje podrobně popisují práva a povinnosti OCBLAB a jejího klienta v souvislosti s prodejem následujících služeb:

 • Pronájem CAST-boxu
 • Prodej kreditů OCBLAB
 • Uzavírání měsíčního předplatného

Jakákoli služba poskytovaná OCBLAB tedy znamená, že kupující plně akceptuje tyto všeobecné podmínky prodeje.

Cena

Ceny prodaného zboží jsou ceny platné v den přijetí objednávky. Jsou denominovány v GBP a počítány bez daní. Statut společnosti OCBLAB však nestanovuje dodatečné daně. Sazba osvobozená od daně je tedy také sazbou daně ze všech daní. Náklady na dopravu spojené s dodávkou CAST-boxů jsou účtovány společnosti OCBLAB.

OCBLAB má právo kdykoli změnit své ceny. Zavazuje se však fakturovat objednané zboží za ceny uvedené při registraci objednávky.

Slevy a slevy

Navrhované ceny zahrnují slevy a rabaty, které by společnost OCBLAB musela poskytnout vzhledem k jejím výsledkům nebo za předpokladu, že kupující určité služby získá.

Sleva

V případě včasné platby nebude poskytnuta žádná sleva.

Platební podmínky

Platba za objednávky se provádí:

 • buď bankovní kartou;
 • buď inkasem;

Při registraci objednávky:

 • Kupující bude muset zaplatit hotovost, pokud zvolí „Faktura a platba najednou“. ;
 • Pokud si zvolí „Faktura a měsíční platba předplatným (bez závazku)“, musí kupující zaplatit první měsíční platbu předplatného.

Pokud je dodávka CAST-boxu delší než 10 pracovních dnů, nabídne OCBLAB zákazníkovi měsíční předplatné.

Pozdní splátka

V případě úplného nebo částečného nezaplacení za službu nabízenou OCBLAB musí kupující zaplatit OCBLAB penále za prodlení ve výši trojnásobku zákonné úrokové sazby.

Použitá zákonná úroková sazba je sazba platná v den dodání zboží.

Tato pokuta se počítá ze částky včetně daně ze zbývající částky a běží ode dne uplynutí ceny bez předchozího upozornění.

Kromě náhrady za zpoždění bude mít každá částka nezaplacená v den jejího splatnosti automaticky za následek výplatu paušální náhrady ve výši 40 EUR splatné za náklady na výběr.

Články 441-6, I odstavec 12 a D. 441-5 obchodního zákoníku.

Zrušovací doložka

Pokud do patnácti dnů po provedení doložky „Pozdní platba“ kupující nezaplatí zbývající částky, bude prodej automaticky zrušen a může mít nárok na náhradu škody ve prospěch OCBLAB.

Ustanovení o zachování názvu

Společnost OCBLAB si ponechává vlastnictví „CAST-boxů“, které jsou k dispozici jejím zákazníkům. CAST-boxy mají nárok na bezplatný pronájem, pokud:

 • zákazník si objedná kredity umožňující využívat služeb společnosti OCBLAB;
 • zákazník se přihlásil k odběru, který umožňuje využívání služeb OCBLAB;

Když je předplatné ukončeno nebo když je zákazník považován za neaktivní účet, musí zákazník vrátit pole CAST OCBLAB. Náklady na dopravu „zpět“ nese zákazník.

Pokud je tedy kupující předmětem nouze nebo povinné likvidace, vyhrazuje si společnost OCBLAB v rámci kolektivního řízení právo na zpřístupnění CAST-boxů.

Dodávka

Dodání se provádí:

 • buď přímým doručením CAST-boxu kupujícímu;
 • buď prostřednictvím přepravce, na místě určené kupujícím během procesu objednávání;

Dodací lhůta uvedená při registraci objednávky je pouze informativní a není nijak zaručena. Protože toto zpoždění vyžaduje společnou odezvu mezi klientem a společností OCBLAB

Obvyklá zpoždění jsou následující:

 • J: Zákazník zadá objednávku
 • D 1 až D 5: Zákazník musí poskytnout společnosti OCBLAB parametry umožňující konfigurovat CAST-box
 • Den 6: Společnost OCBLAB nastavuje CAST-boxy
 • D 7 : Společnost OCBLAB dává balíček svému přepravci Colissimo a poskytuje zákazníkovi sledovací odkaz.
 • J 10: Klient obdrží CAST-boxy na adresu, kterou uvedl během procesu objednávky.

Jakékoli přiměřené zpoždění v dodávce produktů proto nemusí vést ke prospěchu kupujícího:

 • náhrada škody;
 • zrušení objednávky.

Riziko dopravy nese výhradně kupující.

V případě chybějícího nebo poškozeného zboží během přepravy musí kupující učinit všechny potřebné rezervace na objednávkovém formuláři po přijetí uvedeného zboží. Tyto rezervace musí být také písemně potvrzeny do pěti dnů od doručení e-mailem.

Vyšší moc

Odpovědnost společnosti OCBLAB nemůže být provedena, pokud neprovedení nebo zpoždění při plnění jedné z jejích povinností popsaných v těchto všeobecných prodejních podmínkách vyplývá z případu vyšší moci. Vyšší moc tak znamená jakoukoli vnější, nepředvídatelnou a neodolatelnou událost ve smyslu článku 1148 občanského zákoníku.

Příslušný soud

Jakýkoli spor týkající se výkladu a provádění těchto všeobecných podmínek prodeje podléhá francouzskému právu.

Není-li smírné řešení, bude spor předložen obchodnímu soudu v Créteil (FRANCIE).

V Le Perreux-sur-Marne dne 04/11/2020

Vítejte